Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení (naposledy aktualizováno 23.11.2015)

1.1. Tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky, dále též jen „VOLP“ vydává společnost Mevyo s.r.o., se sídlem Nad Konvářkou 310/13, Radlice, 150 00 Praha 5, IČ: 04277732, DIČ: COM 04277732, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245229 (dále jen „Provozovatel“), ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.“).

1.2. Těmito VOLP se řídí práva a povinnosti, jež vznikají při nevýhradním užívání internetové aplikace MEVYO tak, jak je tato aplikace definována níže.

1.3. Užíváním aplikace MEVYO, jakož i samotným přihlášením do této aplikace vyjadřuje její uživatel souhlas s těmito Všeobecnými obchodními a licenčními podmínkami.

1.4. Práva a povinnosti uživatele a Provozovatele se řídí těmito Všeobecnými obchodními a licenčními podmínkami.

1.5. MEVYO je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen„Autorský zákon“) autorským dílem.Majetková práva k aplikaci MEVYO podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorskémprávu, uzavřených Českou republikou, náleží Provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

1.6. Provozovatel uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.

1.7. VOLP jsou též k dispozici na internetových stránkách aplikace MEVYO (www.MEVYO.com).

 

  1. Definice

2.1. Pro účely VOLP se pod níže uvedenými pojmy rozumí následující:

2.1.1. „Uživatel“ - Uživatelem služeb MEVYO (tak jak je definováno níže) je každá osoba (jak fyzická, tak právnická), která MEVYO používá, při využívání služeb MEVYO přistoupila k těmto VOLP; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito VOLP zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb MEVYO. Podmínkou pro vstup či využití služeb MEVYO je přistoupení uživatele k VOLP. Uživatel, který před zveřejněním těchto VOLP přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené VOLP přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným VOLP.

2.1.2. „MEVYO“ - internetová aplikace MEVYO na doméně http://www.MEVYO.com a doménách třetího řádu (dále jen „aplikace“), k jejímuž užívání se vztahují VOLP a prostřednictvím, které Uživatel vykonává přístup k aplikacím a datům, souvisejícím s jeho osobní stránkou v aplikaci MEVYO,

2.1.3.  „VOLP“ – tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky;

2.1.4. „Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění;

2.1.5.  „Účet Uživatele“ – účet, který má Uživatel v interaktivním prostředí aplikace MEVYO a který se vztahuje k jeho Profilu

2.2.6.  „Služby“ – placené části a funkce webu a aplikace MEVYO

 

  1. Práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele

3.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Účtu Uživatele využívat funkce MEVYO, a to v rozsahu, v jakém to aplikace MEVYO umožňuje.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je výlučným vykonavatelem veškerých majetkových práv, vztahujících se k aplikaci MEVYO. Při užívaní aplikace MEVYO je Uživatel povinen postupovat tak, aby nenarušil Provozovatelova práva a jednat v souladu s právními normami právního řádu České republiky, zejména pak s právními normami, týkajícími se duševního vlastnictví.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že práva mu udělená dle VOLP se vztahují pouze k nevýhradnímu užívání aplikace MEVYO Uživatelem. Jako taková nesmějí být tato práva převedena či jinak postoupena třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele.

3.4. Uživatel nesmí do aplikace MEVYO nahrávat údaje, materiály, data a informace, které by mohly vést k porušení práv jiných osob, obsahovali sexuální tématiku, nebo by sloužily k protizákonné činnosti.

3.5. Uživatel nese výlučnou odpovědnost za zveřejnění fotografií, videozáznamů, osobních údajů osob a citlivých údajů subjektů, které při užívání aplikace MEVYO zveřejní a je povinen před zveřejněním údajů osob a subjektů zajistit jejich souhlas s takovým zveřejněním a se spravováním, zpracováním a uchováváním dle tohoto odstavce VOLP. Uživatel tímto výslovně prohlašuje, že dle předchozí věty mu byl příslušnými osobami a subjekty takový souhlas udělen. Právo ke spravování, zpracování a uchovávání osobních údajů Uživatele dle těchto VOLP se uděluje Provozovateli na dobu neurčitou. Osobní údaje budou Provozovatelem využívány v souvislosti se správou aplikace MEVYO, dále mohou být Provozovatelem využity za účelem oslovování Uživatelů s nabídkou dalších služeb a zasílání marketingových zpráv, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Uživatel dává provozovateli též svolení k poskytnutí těchto informací třetím stranám. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku zveřejnění údajů osob nebo subjektů bez jeho předchozího souhlasu dle tohoto odstavce VOLP.

3.6. Provozovatel má právo nahlížet do aplikace MEVYO zejména za účelem správy a kontroly užívání této aplikace, případně za účelem dalších úkonů, specifikovaných ve VOLP, za těmito účely může Provozovatel nahlížet i do dat Uživatele.

3.7. Pokud bude Účet Uživatele nebo aplikace MEVYO zpřístupněna jakékoliv třetí osobě Uživatelem, nenese Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za škodu, která tím bude způsobena, ani za případný únik dat a informací z aplikace MEVYO.

3.8. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat, která nebyla způsobena výlučně jeho hrubým pochybením.

3.9. Uživatel se zavazuje neužívat MEVYO žádným způsobem, který by jakkoli narušoval či mohl narušit práva a oprávněné zájmy Provozovatele (například používání vulgárních výrazů, harašení, nabádání k trestné činnosti atp.). Uživatel je povinen užívat MEVYO v souladu s účelem této aplikace tak, jak je specifikováno v těchto VOLP.

3.10. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace MEVYO uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje VOLP, a to tak, že uživateli zruší účet. Za případnou ztrátu dat s odejmutím přístupu spojenou Provozovatel neručí.

3.11. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Účtu Uživatele.

3.12. Aplikaci MEVYO je Uživatel povinen užívat výhradně k účelu, ke kterému je vymezena. Není tedy oprávněn provádět jakékoliv programovací změny aplikace MEVYO či do MEVYO jinak zasahovat. Uživatel též není oprávněn pořizovat kopie aplikace MEVYO a zveřejňovat či třetím osobám poskytovat jakákoliv data, která nesouvisí s účelem využití aplikace MEVYO.

3.13. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

3.14. Uživatel se výslovně vzdává možnosti požadovat po Provozovateli jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy, která může vzniknout ztrátou či odcizením dat, nedostupností serveru či aplikace MEVYO a jinými podobnými okolnostmi.

3.15. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za domluvené akce uživatelů. Za celý průběh akce odpovídá výlučně příslušný Uživatel, jež ji založil.

3.16. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost aplikace MEVYO a v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nedostupností aplikace MEVYO. Provozovatel si vyhrazuje právo aplikaci MEVYO kdykoliv zrušit, a to i be souhlasu Uživatelů. Za jakékoliv škody, související se zrušením aplikace MEVYO není Provozovatel odpovědný.

3.17. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje Uživatele MEVYO, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci MEVYO nebo třetích osob.

3.18. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení MEVYO upravovat nebo inovovat.

3.19. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb MEVYO. Původcem těchto e- mailů je Provozovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Provozovatel nebo jím pověřený obchodní zástupce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů MEVYO nebo Provozovatele. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. A Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením správci serveru na e-mail [email protected]. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT. V případě, že Provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Provozovatel tento e-mail ze své databáze.

3.20. Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí MEVYO je reklama inzerentů MEVYO a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.

3.21. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním služeb MEVYO předá své názory nebo fotografie či audiovizuální materiál (elektronicky, poštou či jiným způsobem), umístí tento materiál na stránky aplikace MEVYO nebo jiné stránky Provozovatele, nebo se účastní akcí Provozovatele, na kterých je audiovizuální materiál pořizován, poskytuje tím Provozovateli následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky):používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Provozovateli k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.

3.22. Uživatel uděluje svou účastí na akcích Provozovatele Provozovateli souhlas k užití své podobizny na propagačních materiálech provozovatele.

 

  1. Ceny

4.1.    Všechny služby, které jsou zpřístupněné pro uživatele MEVYO jsou bezplatné, kromě případů, kdy je Uživatel před použitím určité Služby informován o její ceně. Ceny a způsoby platby pro zpoplatněné Služby budou vysvětleny při každém použití takových služeb. Vymezení placených služeb, jejich cena a časová omezenost využívání zaplacených Služeb je stanovena ceníkem, jenž je v aktuálním znění umístěn na https://mevyo.com/premium.

4.2.    Využívání zaplacených Služeb je časově omezeno. Pro další aktivní využívání placených Služeb po uplynutí období uvedeného v předchozí větě je nutné, aby Uživatel opět provedl nákup.

4.3.    V případě zablokování přístupu Uživatele k Službám z důvodu porušení podmínek smlouvy je nevyužitý zůstatek na účtu uživatele převeden na MEVYO jako poplatek za porušení smlouvy. Žádný nevyužitý zůstatek nebude vrácen.

4.4.    Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

  1. Reklamace

5.1.      Případné námitky proti zaúčtovaným poplatkům musí Uživatel poslat svoji námitku do 7 dnů od zaúčtování těchto poplatků na adresu: [email protected]. Pokud Uživatel během 7 dnů nepodá žádnou odůvodněnou námitku, zaúčtované poplatky budou považovány za přijaté.

5.2.      Menší překážky pro přístup k Službám nejsou považovány za odůvodnění námitky. Menší překážky k zpoplatněným Službám znamenají případy, kdy doba, během které Uživatel neměl přístup k zmíněným zpoplatněným Službám, nepřevyšuje dva po sobě jdoucí dny. Oprávnění námitky také vyžaduje splnění následující podmínky.

5.3.      V případě, že jsou námitky Uživatele oprávněné, platí následující: Uživatelů,, kteří si zaplatili placené Služby k aplikacím a databázi MEVYO během určité doby, bude tento přístup prodloužen o dobu, ohledně které zákazník vznesl oprávněnou námitku. 

5.4.      V případě, že je námitka zákazníka oprávněná, má zákazník možnost dát ELITE Date dodatečnou dobu 5 pracovních dní  pro provedení náležité nápravy a také má právo požádat ELITE Date o prodloužení podle odst. (3). Pokud nebude příčina námitky odstraněna do vypršení dodatečné doby, má zákazník právo vypovědět smlouvu.

 

  1. Závěrečná ustanovení

4.1. VOLP mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na http://www.MEVYO.com. Pokud dojde ke změně VOLP, nebo jejich části, má se za to, že Uživatel s jejich změnou souhlasí, pokud aplikaci MEVYO nepřestane používat do 1 měsíce ode dne jejich změny.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že Uživatel nesmí práva vzniklá ze smluvního vztahu založeného VOLP postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

4.3. Smluvní strany sjednávají, že se nepřipouští započtení jakýchkoli pohledávek vzniklých ze smluvního vztahu založeného VOLP.

4.4. Smluvní strany sjednávají, že vedle případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku bude škůdce zproštěn povinnosti k náhradě škody také v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli škůdce v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.

4.5. Smluvní strany sjednávají, že ukáže-li se kdykoli v budoucnu některé z ustanovení VOLP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

4.6.  Smluvní strany se shodly na vyloučení aplikace § 557 a 1805 odst. 2 občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

4.7. Všechna vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

4.8. Veškeré spory, vznikající z VOLP se smluvní strany zavazují řešit v prvé řadě vzájemnou dohodou. Pro případ, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, jsou pro rozhodování veškerých sporů, které mohou vzniknout z VOLP a v souvislosti s nimi, příslušné soudy České republiky a v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušný obecný soud Provozovatele.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §§ 1798 až 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

4.10. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s těmito VOLP na základě své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si VOLP přečetl a s jejich obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu provedl Uživatel registraci v aplikaci MEVYO, nebo aplikaci MEVYO začal užívat.

4.11. Tyto VOLP jsou platné a účinné od 1.10.2015

Have Mevyo handy wherever you go

Download our mobile application for free

Get it on Google Play Download on the App Store